ดูให้ชัด 11 กลุ่มได้รับยกเว้นจากข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้เดินทางเข้าไทยได้ช่วงโควิด-19

ฉุกเฉิน จากกรณีกลุ่มทหารอียิปต์ 31 นาย เดินทางมาพักโรงแรมที่ จ.ระยอง ขณะปฏิบัติภารกิจช่วงวันที่ 8-11 กรกฎาคม 63 ที่ผ่านมา ก่อนจะถูกตรวจพบติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นทหารชาย อายุ 43 ปี นอกจากนี้ ยังพบว่าขณะอยู่ที่ จ.ระยอง คณะทหารดังกล่าวได้เดินทางไปห้างสรรพสินค้าชื่อดังอีกด้วย รวมถึงกรณีเด็กหญิงวัย 9 ขวบ ที่เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวของคณะทูตซูดาน รวม 5 คน ก่อนตรวจพบเชื้อโควิด-19 โดยครอบครัวกักตัวอยู่ที่คอนโดชื่อดังย่านสุขุมวิท

จนประชาชนสนใจความเคลื่อนไหวกันเป็นจำนวนมากว่ากรณีที่เกิดขึ้นทั้ง 2 กรณีนั้นเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร และทำไมจึงไม่ต้องกักตัว Sanook News จึงตรวจสอบในรายละเอียดของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 12 ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งระบุว่าการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล 11 กลุ่ม ที่ได้รับการ “ยกเว้น” ให้เข้าประเทศไทยได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ผู้มีสัญชาติไทย

(2) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้

(3) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

(4) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว

(5) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน

(6) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย

(7) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(8) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

(9) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถานศึกษาอื่นของเอกชนที่มีลักษณะคล้ายกัน

(10) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19

(11) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) กับต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นก็ระบุเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าจะใช้เส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อควบคุมดูแลให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งหรือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทางหรือการเข้ามาในราชอาณาจักร รับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ที่และตามระยะเวลาซึ่งทางราชการกำหนด หรือปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบการเดินทางในราชอาณาจักรหรือการใช้แอปพลิเคชั่นติดตามตัว เพื่อให้มารับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการติดเชื้อก็ได้

สนับสนุนโดย แทงบอล

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *